SPORT REVOLUTION - Revista sportului românesc|Monday, September 25, 2017
Sunteti aici: Home » Sporturi » În slujba sportului românesc

În slujba sportului românesc 

AdrianIlie_05

După 10 ani la cârma Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, şi 15 ani în slujba sportului românesc, domnul Adrian Mihai Ilie, unul dintre directorii cu cea mai mare vechime din cadrul Ministerul Tineretului şi Sportului, a avut amabilitatea să ne prezinte progresele făcute de Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, şi să releve reperele viitoare ale dezvoltării instituţiei pe care o conduce.

O decadă într-o funcţie de mare responsabilitate. Ce s-a întâmplat în tot acest răstimp în instituţia pe care o conduceţi, dle director Adrian Mihai Ilie? Ce înseamnă Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în prezent?

Adrian Mihai Ilie: În ultimii 10 ani, activitatea C.N.F.P.A. a fost într-o continuă dezvoltare atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Din anul 2001, C.N.F.P.A. este membru categoria „A“ al I.C.C.E. (Consiliul Internaţional de Excelenţă a Antrenorilor), iar din anul 2007 este membru al C.E.E. (Consiliului European al Antrenorilor), C.N.F.P.A. remarcându-se prin par­ti­ci­parea la diferite Conferinţe la nivel internaţional.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, C.N.F.P.A. colaborează cu toate Federaţiile Sportive din România în ceea ce priveşte formarea, perfecţionarea şi promovarea antrenorilor, acum 10 ani fiind un număr de 60 de cursanţi anual, iar în prezent avem aproximativ 600 de cursanţi formaţi prin Cursul de formare a antrenorilor cu durata de doi ani şi un an.

În prezent, C.N.F.P.A. organizează anual aproximativ 80 de cursuri de perfecţionare antrenori în colaborare cu Federaţiile sportive naţionale.
Din punct de vedere legislativ, şi aici vreau să fac o prezentare cât mai amplă, în conformitate cu H.G. nr. 11/09.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului: „Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, Sectorul 2, şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.“

În conformitate cu H.G. nr. 343/30.03.2011 privind aprobarea Statutului An­trenorului, C.N.F.P.A. are următoarele atribuţii:

 • Organizează cursul de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale.
 • Organizează cursul de un an de specializare într-o ramură de sport pentru absolvenţii de în­văţământ superior cu licenţă în domeniul edu­caţiei fizice şi sportului.
 • Organizează examenele de promovare în niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale.
 • Stabileşte în colaborare cu federaţiile sportive naţionale probele de specialitate pentru examenele de atestare a competenţelor pentru promovarea antrenorilor într-un nivel de clasificare superioară.
 • Stabileşte în colaborare cu federaţiile sportive naţionale Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a antrenorilor într-un nivel superior .

În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, C.N.F.P.A. are următoarele scopuri:

 • Dezvoltarea unui sistem de înregistrare şi recunoaştere pentru antrenori în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi supervizat şi validat de către Ministerul Tineretului şi Sportului;
 • Organizarea unei forme de învăţământ de formare a antrenorilor în conformitate cu cerinţele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale;
 • Dezvoltarea unui cadru care recunoaşte rolul sectoarelor non-universitar şi universitar în formarea antrenorilor, în contextul apariţiei structurilor pentru recunoaşterea calificărilor educaţionale şi vocaţionale în Uniunea Europeană;
 • Stabilirea unui sistem transparent pentru verificarea competenţelor antrenorilor în fiecare rol al acestora şi a relaţiei dintre cele două domenii ale formării antrenorilor şi competenţele necesare pentru fiecare rol;
 • Recunoaşterea publică a antrenorului ca o meserie calificată, competentă şi reglată, care este parte integrantă în dezvoltarea unui sportiv de succes, la toate nivelurile;
 • Formarea unor antrenori eficienţi, etici şi competenţi care să reprezinte punctul central al programelor de formare a antrenorilor, susţinut de un context teoretic potrivit;
 • Dezvoltarea unor programe de formare a antrenorilor ce trebuie să se bazeze pe competenţe şi constau în diferite tipuri de formare, cum ar fi: sesiuni formale de formare a antrenorilor, studiul individual, e-învăţare, învăţământ la distanţă, practică supravegheată şi recunoaşterea competenţelor curente şi a studiilor anterioare. Formarea teoretică, practică şi la locul de muncă trebuie să fie caracteristicile esenţiale ale tuturor programelor de educaţie, dublate de aderarea la Codul de etică şi conduită;
 • Stabilirea unui sistem de certificare a antrenorilor care să definească competeneţele acestora pentru fiecare nivel de clasificare, să specifice disciplina sportivă, nivelul de experienţă şi standardul ocupaţional al antrenorului.

De asemenea, în raport cu acelaşi regulament, C.N.F.P.A. are următoarele atribuţii:

 • Organizează şi realizează formarea, perfecţionarea şi promovarea antrenorilor şi a altor specialişti în domeniul sportului, în conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale din domeniul sportului;
 • Colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, cu instituţii de cercetare şi de medicină sportivă, unităţi de învăţământ, şi alte asociaţii sau organizaţii non-guvernamentale în privinţa formării şi per­fecţionării specialiştilor din domeniul sportului;
 • Sprijină activitatea cabinetelor metodice din cadrul Direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi a Municipiului Bucureşti şi din unităţile sportive;
 • Colaborează cu Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi a Municipiului Bucureşti şi cu structurile sportive pentru organizarea formării şi perfecţionării altor categorii de personal din activitatea sportivă;
 • Încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din România şi din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare;
 • Elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor şi structura organizatorică, pe care le înaintează Ministerului Tineretului şi Sportului spre aprobare;
 • Elaborează programul anual de activităţi al Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor pe care îl înaintează spre informare Federaţiilor sportive naţionale, Direcţiilor pentru sport şi tineret judeţene şi a Municipiului Bucureşti şi Cluburilor sportive municipale;
 • Eliberează carnetele de antrenor conform legislaţiei în vigoare;
 • Eliberează certificatele de calificare profesională pentru absolvenţii cursului de formare antrenori cu durata de doi ani şi de un an organizate de Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale;
 • Eliberează certificate de clasificare profesională pentru antrenorii care promovează în niveluri de clasificare superioare şi pentru absolvenţii cursului de un an de specializare;
 • Eliberează certificate de perfecţionare profesională pentru antrenorii care participă la cursurile de perfecţionare organizate de Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în colaborare cu federaţiile sportive naţionale;
 • Efectuează traduceri de specialitate, sinteze, cercetări în domeniu, studii pe care le foloseşte în realizarea scopului şi obiectului de activitate;
 • Elaborează cursuri de specialitate pentru disciplinele de studiu cuprinse în programa de învăţământ;
  • Efectuează activităţi comerciale legate de obiectul de activitate conform legislaţiei în vigoare în scopul aducerii de venituri proprii (ex.: echipament şi materiale sportive fără a se limita la acestea);
 • Iniţiază propuneri de acte normative cu incidenţă în domeniul formării, perfecţionării şi promovării specialiştilor din sport;
 • Poate organiza şi realiza formarea şi perfecţionarea altor categorii de personal, pentru ocupaţiile complementare activităţii de educaţie fizică şi sport în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament;
 • Dezvoltă relaţii de colaborare cu organisme de specialitate interne şi internaţionale.

C.N.F.P.A. este organul de specialitate al Ministerului Tineretului şi Sportului al cărui obiect de activitate nu se rezumă doar la activitatea de formare profesională pentru calificările din domeniul sportului, C.N.F.P.A. fiind similar altor centre de formare profesională din subordinea altor ministere, agenţii, autorităţi sau regii autonome din România (ex. C.C.P.S. – Centrul de Formare Profesională în Cultură al Ministerului Culturii, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia publică locală din Bucureşti al A.N.F.P., Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – C.E.N.A.F.E.R., funcţionează ca instituţie publică, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Centrul de Formare Profesională al RADET etc.).
În ultimii 10 ani, C.N.F.P.A. a solicitat subvenţie în mare parte pentru cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri şi servicii sau cele de investiţii au fost suportate din veniturile proprii ale C.N.F.P.A.; mai mult decât atât, la sfârşitul fiecărui an, C.N.F.P.A. a virat sume considerabile din veniturile proprii la bugetul de stat, sume care ar putea susţine administrarea unei clădiri pentru sediul C.N.F.P.A.
În prezent, C.N.F.P.A. are sediul în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, având în administrare exclusivă camerele cu nr. 10, 11, 12, 13 şi 14, care au destinaţie de birouri şi sală de cursuri din clădirea unde îşi are sediul şi Institutul Naţional de Cercetare în Sport, spaţii insuficiente pentru cerinţele unui centru de pregătire profesională care este în continuă dezvoltare pentru a corespunde cerinţelor la nivel naţional şi internaţional.

Ce consideraţi necesar pentru optima funcţionare a organismului pe care îl conduceţi? Ce ar trebui făcut pe viitor pentru dezvoltarea sportului românesc?
Adrian Mihai Ilie: În baza celor prezentate, atât din punct de vedere al activităţii, cât şi din punct de vedere financiar (în vederea susţinerii administrării unei clădiri), consider prioritară construirea pentru C.N.F.P.A a unui sediu corespunzător (mai multe săli de curs, bibliotecă, arhivă, săli şi laboratoare pentru probele practice, cu spaţii de cazare şi restaurant) în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu“.
Ministerul Tineretului şi Sportului trebuie ca prin tot ceea ce face să se poziţioneze în aceeaşi echipă cu sportivii, antrenorii, federaţiile şi cluburile sportive, pentru că doar împreună pot promova si dezvolta sportul românesc, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. M.T.S. nu trebuie să se situeze niciodată, sub nicio formă, pe poziţii de forţă împotriva sportivilor, antrenorilor şi a federaţiilor, ci din contră. Pornind de la necesitatea unor reglementări corecte în domeniul sportului am ajuns la concluzia că ­trebuie luate măsuri de ordonare a acestuia pe baze corecte, reale şi fără discriminare, astfel:
Activitatea de formare şi perfecţionare profesională desfăşurată de C.N.F.P.A. trebuie extinsă şi la alte categorii de personal din cadrul unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi aici mă refer cu precădere la Cluburile sportive municipale, Direcţiile pentru sport şi tineret judeţene, Complexurile sportive naţionale şi chiar Federaţiile sportive naţionale, funcţiile vizate fiind cele de referenţi şi experţi sportivi, precum şi directorii şi secretarii generali de la instituţiile sus-menţionate.
Prin organizarea unor cursuri de perfecţionare cu categoriile de personal sus-menţionate se menţine nivelul de competenţă al acestora la cerinţele actuale cerute de legislaţia naţională şi cea internaţională din domeniu, de asemenea, prin organizarea de cursuri de management şi marketing în sport, precum şi alte forme de perfecţionare pentru specialiştii domeniului.
Este necesară fundamentarea necesarului de specialişti din domeniul educaţiei fizice şi sportului şi introducerea în Codul Ocupaţiilor din România de noi specializări/calificări în vederea elaborării de standarde ocupaţionale în baza unei analize cerere-ofertă pe termen mediu şi lung, standarde ocupaţionale pentru calificări complementare activităţii de educaţie fizică şi sport care să vină în sprijinul sportului românesc, calificări pentru care în prezent există cerere pe piaţa muncii (ex.: manager structură sportivă, impresar sportiv, consilier sportiv etc.)
Elaborarea Sistemului naţional, a Programului şi Metodologiei de formare continuă şi perfecţionare profesională a specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului (formare, atestare, promovare şi perfecţionare) revine Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Federaţiilor Sportive Naţionale, în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii care prin atribuţii legal definite răspund, participă şi se implică responsabil într-o componentă a vieţii sociale evidenţiată prin segmentul activităţii sportive.
Federaţiile sportive naţionale trebuie să-şi introducă un sistem de licenţiere a antrenorilor în conformitate cu sistemele de licenţiere ale federaţiilor europene şi mondiale, sisteme de licenţiere care nu fac decât să menţină nivelul antrenorilor din sistemul competiţional al federaţiei la un nivel cât mai ridicat şi în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale.
Construirea de sedii cu spaţii şi dotări corespunzătoare pentru C.N.F.P.A., I.N.C.S şi I.N.M.S. este vitală, pentru că în anul 2015 fără resurse umane, cercetare în sport şi medicină sportivă, obţinerea performanţei sportive nu este decât o „întâmplare“.
Într-un judeţ sunt aproximativ 80 de consilii locale, din care aproximativ 20 au baze sportive (sală de sport, teren de sport etc.), acolo unde se constată existenţa unei baze sportive consiliile locale să fie obligate prin acte normative să înfiinţeze Cluburi Sportive Locale (C.S.L.), fapt care ar duce la mărirea bazei de selecţie pentru Federaţiile sportive naţionale şi implicit creşterea veniturilor federaţiilor. Un alt beneficiu al înfiinţării acestor cluburi sportive locale este folosirea copiilor talentaţi şi cu aptitudini sportive din zonele rurale. Ce ar însemna pentru o federaţie sportivă naţională peste noapte să se trezească cu aproximativ 100 de cluburi sportive afiliate, ca finanţare şi bază de selecţie? Doar aşa poate putem organiza şi o Daciadă, aşa cum se organiza pe vremuri.
Ministerul Tineretului şi Sportului trebuie să investească în baza materială pentru toate ramurile de sport, bază materială care să fie dată în administrare Federaţiilor Sportive Naţionale, astfel vor creşte veniturile federaţiilor şi vor scă­dea banii primiţi ca subvenţie de la stat. Bazele sportive să fie construite conform normelor internaţionale pentru a se putea organiza Campionate europene şi Campionate Mondiale.
Armonizarea statutelor federaţiilor sportive este de asemenea un scop în sine, pentru că din anul 2003 statutele au căpătat diferite forme, acestea nemaifiind conforme cu cerinţele actuale privind obţinerea performanţei sportive. Unele au birou federal cu 5, 7 sau 9 membri, altele au consiliu director. Antrenorul federal nu mai este antrenor categoria I sau nivel antrenor maestru în ramura respectivă de sport. La unele federaţii, secretarul general este ordonator de credite, dar face parte şi din Biroul Federal, fapt care nu poate duce la o funcţionare optimă a federaţiei. Principiul reprezentativităţii la vot în cadrul federaţiilor trebuie reglementat, numărul de voturi pentru un club sportiv trebuie să fie direct proporţional cu numărul de sportivi participanţi la competiţiile sportive etc.
Dacă vrem un mediu sportiv mai bun, ­trebuie să ne ghidăm după elaborarea de acte normative prin care să se traseze linii directoare privind practicarea sportului în scop recreativ şi de agrement de către populaţia României, responsabilizarea prin aceste acte normative a Consiliilor judeţene şi a Consiliilor locale privind necesitatea practicării sportului de masă, a sportului pentru toţi.

Alte repere?

 • Întocmirea unui nomenclator al federaţiilor sportive şi crearea de grupe valorice pentru acestea.
 • Întocmirea unui nomenclator al sportului în care să fie trecute toate disciplinele sportive împreună cu toate formele de exprimare sportivă din cadrul acestora (conform contractului cu MTS din care rezultă foarte clar ce discipline/ramuri/probe sunt practicate şi organizate în mod real în fiecare federaţie).
 • Întocmirea unui nomenclator al bazelor sportive şi iniţierea prin H.G. a unor modalităţi de dare în administrare a acestora către federa­ţiile cu performanţe sportive în funcţie de necesităţile şi solicitările acestora.

Finanţarea federaţiilor trebuie să ţină cont în primul rând de performanţa sportivă a federa­ţiei, de nivelul de reprezentare a imaginii României la nivel internaţional, de nivelul de reprezentare la nivel naţional, de lupta anti-doping a federaţiei pentru un sport curat, de investiţiile aflate în derulare pentru îmbunătăţirea bazei materiale, precum şi de vechimea istorică a acesteia. Pentru aceasta, aş propune împărţirea federaţiilor în grupe valorice corecte.

Vă mulţumim pentru opiniile exprimate, domnule director şi vă dorim multe decade în slujba sportului românesc, cu la fel de multe planuri şi realizări de excepţie!
Adrian Mihai Ilie: Vă mulţumesc şi eu şi vă asigur că voi continua să rămân acelaşi slujitor împătimit al sportului, o componentă esenţială a vieţii noastre de zi cu zi.

Articole relevante

Adaugă comentariu

Cod securitate * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.